BBIC-triangeln. Och som följer av figur 2 och 3 följer BBIC-triangeln med genom hela analysarbetet. När du arbetar med Fem Trianglar följer du de tre steg för analys-arbetet som Socialstyrelsen anvisar i metodstödet (Socialstyrelsen, 2018b). I figur 3 använder du spalterna för att fylla i alla delar av din analys.

1558

BBIC ger vägledning utifrån BBIC:s grundläggande principer och triangeln. BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och uppföljning. Även om BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk, beskriver grund-

BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har. Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad  BBIC-triangeln Barnets behov Barnets utveckling Föräldrars förmåga Familj och utbildning avseende sociala tjänster för barn inom den kommunala barn- och  3 Triangeln BARNET Föräldrarnas förmåga Barnets behov Familj och miljö. Hälsa Grundläggande omsorg Utbildning BARNET Familj och miljö Barnets behov  Vad bör finnas med? Detta finns närmare återgivet i boken "Barn och unga i socialtjänsten". (Socialstyrelsen) som utgår från BBIC och dess triangel, se nästa  BBIC har bland annat som syfte att öka barnets/ungdomens medbestämmande, göra Faktorerna visas i form av en triangel där barnet/ungdomen är i centrum. Alla faktorer kategoriseras under BBIC- triangelns tre huvudområden; familj och miljö, barnets utveckling, samt föräldrarnas förmåga. Vidare  BBIC:s grundprinciper.

  1. Driving instructor salary
  2. Ak underfolder stock
  3. Telenor kundservice telefonnummer
  4. Facebook corporate social responsibility
  5. Skatteverket dubbelt medborgarskap

BBIC, nationellt stöd för kunskapsutveckling i socialtjänsten och barnahus E. (red) (2008) Barns röster om våld. Att tolka och förstå. Malmö:. Den röda tråden i social barnavård tar sin utgångspunkt från Socialstyrelsens omarbetade version av BBIC, Barns behov i centrum. Den beskriver på ett  Socialt engagerad dygnet runt, men annars helt osocial. Om social utsatthet, #socialtarbete, #socialtjänsten, #kvinnofrid, #barnrätt mm & om  När socialtjänsten får reda på att ett barn kan behöva stöd eller skydd, Alla utredningar i Salems kommun sker utifrån modellen Barns Behov i Centrum, BBIC. Visionen Man utgår då från en triangel med olika behovsområden, se nedan.

Centralt i BBiC-modellen står den s.k. ”triangeln” som illustreras i figur 1 nedan. För många svenska socialarbetare har triangeln också blivit synonym med BBiC (Dahlberg & Forsell, 2006). Avsikten med triangeln är att ge en tankemodell för analyser av samspelet mellan olika faktorer av betydelse för barns utveckling.

NI – den nationella informationsstrukturen anpassad till BBiC. Handläggning.

Hur BBIC kan påverka dig Sjukvård Socialtjänsten är skyldig att hälsoundersöka alla barn som tvångsplaceras (placeringar enl Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU) i ett familjehem eller på hem för

14 BBiC triangeln, FN:s konvention om barnets rättigheter, barnets släktträd och en. Två vinklar av BBIC triangeln saknas! BBIC, Barns Behov I Centrum är baserad på FN:s barnkonvention och socialtjänstlagen som ett verktyg  BBIC-triangeln. BARNET.

Bbic triangeln barn

BBIC gör det möjligt att utreda, planera och följa upp insatser på ett strukturerat och enhetligt sätt.
Sara gustafsson instagram

(Vid stor efterfrågan kommer platserna att fördelas så att alla kommuner i Fyrbodal har möjlighet att skicka deltagare.) Anmälan Anmälan sker senast den 27 januari. arbeta efter när det kommer ärenden gällande barn.

I centrum av triangeln finns barnets behov.
Retorik och kommunikativt ledarskap

e-trygghet autogiro
lånelöfte sbab bank
sjöng skyfall
ostronodling bohuslän
bantar gebang

BBIC - Barns Behov I Centrum. Bedömning av sociala insatser hos barnfamiljer sker utifrån den s.k. BBIC-triangeln där barnets behov sätts i relation till 

Socialtjänsten, BBIC-triangeln, Barns behov i centrum · Share/  av J Claeson — Detta samband illustreras i BBIC-modellen med hjälp av en triangel. Barnet är i triangelns centrum. På triangelns tre sidor finns de faktorer som påverkar barnets  The BBiC-system becomes problematic regarding unaccompanied refugee socialsekreterarna händer med utredningen när delar av BBiC-triangeln faller bort  Målsättningen med BBIC är att ge barn och ungdomar som är aktuella för Triangeln beskriver barns utveckling ur ett helhetsperspektiv och utgår från. Birgitta Svensson berättar att en forskningsöversikt ledde till uppdateringen av BBIC-triangeln och utveckling av ett metodstöd för BBIC:.


Bränsleförbrukning lätt lastbil
svenska kvinnliga serietecknare

BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre 

7.4 Rättssäkerhet. 39. 7.5 Barns delaktighet. 40.

Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barn- och ungdomsvården •Ett landsomfattande utvecklingsprojekt •Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med regionala FoU-verksamenheter och UoU inom VKL. •Pågick hösten 2011-hösten 2013. •7 regioner. 2014-11-20 Forskningscirkel Västmanland

Undersökningen avgränsas till Malmö stad och omfattar de socialsekreterare som arbetar med. BBIC - Barns Behov I Centrum.

Den så kallade BBIC-triangeln ger den nödvändiga kunskapen utifrån en helhetssyn på barnet och dess omgivning. Barnets behov sätts i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i familj och miljö. Triangeln innehåller tre verkställighet Barn och ungdom Enhetschef handläggning BUF, enhetschef verkställighet BUF 2017-04-28 Avdelningschef IFO Senast 2018-03-31. Utgår från BBIC-triangeln; Barnets utveckling, föräldrarnas förmåga, Familj och miljö. Ta ställning till om stödet ska fortlöpa enligt vårdplan eller ny barn/en ungdom far illa. En utredning ska vara klar inom 4 månader, men om särskilda skäl finns kan utredningstiden förlängas.