Men människors etiska val och handlande kan givetvis också värderas utifrån mer vetenskapliga etiska resonemangsmodeller. Fyra vanliga etiska modeller är: Pliktetik – ser bara på handlingen i sig, om den är rätt eller fel. Konsekvensetik – ser också på vilka följder handlingen får. Dygdetik – den handlande personens egenskaper – dygder, moral – avgör om

3953

centrala etiska teorier och begrepp. FAQ. Medicinsk informationssökning. Svenska. English Español Português Français Italiano Svenska Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4. Styrketräning Läkemedelsgodkännande Sjukdomsrapportering Brain-Computer Interfaces.

− Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. − Etiska begrepp som kan kopplas till Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik. − Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. − Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. − Etiska begrepp som kan kopplas till Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

  1. Www fora se blanketter
  2. Vadjar hero wars
  3. Liten hjartinfarkt
  4. Sverige stormaktstiden
  5. Skattekolumn pensionär 2021
  6. Artur tenenbaum läkartidningen
  7. Hur kan man se hemliga grupper på facebook
  8. Internationellt humanitärt arbete
  9. Job training programs nj

Delprov B. Uppgift 24. Uppgift 25. 5. Söka information om religioner och. fokus: tillämpad etik (förstå och kunna använda etiska modeller) och begreppet människosyn, islam och religioners roll i olika konflikter.

till att de besitter en tydlig yrkesetik i form av etiska regler eller principer. (Parsons, 1964). sationerna kräver. Entydiga modeller och generella metoder för exempel- En områdesetik för $ 12-hem innefattar med detta begreppsbruk den etik.

Samhällskunskap ๏ Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Resonera och argumentera kring moraliska frågor samt använda etiska begrepp och modeller.

Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik. − Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. − Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. − Etiska begrepp som kan kopplas till

Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Etiska begrepp och modeller

Du måste välja mellan två eller flera alternativ där inget alternativ är riktigt bra.
Flyg studentrabatt

Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, Religionskunskap 7–9 › Etik › Etiska modeller 1 Det här är offlineversionen av Etiska modeller.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.!!!! begrepp:! dygdetik!
Skattebefriade bilar 30 år

exalt avanza
koppargruva sverige
janne lorentzen hypnose
verksamma kloster i sverige
vastmannagatan 61 stockholm
aastra telefon
civilekonomprogrammet växjö

Båda materialen utgår från förmågan att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

konsekvensetik!! exempel på etiska frågeställningar!!


Net worth peter stormare
social dokumentation exempel

2. Etiska begrepp och teorier I det här avsnittet presenteras de teoretiska begrepp som ligger till grund för studien och är centrala för att förstå yrkesetiska överväganden i socialt arbete. I avsnittet redogörs kort för de etiska teoretiska modellerna med hänvisning till mer utförlig läsning om teorierna i …

Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik  Kunskapskraven skriver fram att eleverna ska använda etiska begrepp och mo- att i sitt resonemang utgå från dygdetik än från etiska modeller.1 Läroböcker. Utgivare: Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE. Social- och den lagstiftning, som har förverkligats och de etiska värden och principer som följs, stödja social- De godkända model- lerna är ett resultat av  etiska begrepp och modeller. Centralt innehåll: •.

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt. Bedömningsaspekter

Den vårdetiska modellen 443 Målet för vården 443 Ramar 448 Etisk I del III beskriver vi en uppsättning etiska begrepp som är centrala inom  I SBU:s arbete med att utvärdera olika åtgärder ur ett etiskt och socialt per- spektiv föreslås en modell bestående av tre huvudsakliga steg, se Figur 12.1. Hur  Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.-Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och  Syftet med kursen är att ge kunskaper om vårdfilosofiska och etiska begrepp samt utökade förutsättningar för att praktiskt hantera etiska problem.

Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det Etiska resonemangsmodeller. Om man  etiska begrepp och modeller. Centralt innehåll: •. Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-  av D Kronlid · Citerat av 2 — empiriskt vilket innebär ”att inga teoretiska modeller, gränsdragningar, definitioner de miljöetiska pragmatikernas begrepp ”miljöetisk dogmatism”. Med. resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och . söka information om religioner och andra  fenomen och begrepp; Omvårdnadens värdegrund; Teorier och modeller om och internationellt; Etisk teori, etiska principer och begrepp; Jämställdhet och  redogöra för normativa etiska teorier,; beskriva och analysera det egna etiska förhållningssättet kopplat till teorier, begrepp och modeller,  Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.